آهنگ دلبر محسن چاوشی

دلبر

محسن چاوشی

بستد دل و دین از من ،از من دل و دین بستد
کافر نکند چندین ،چندین نکند کافر
دو رخ چو قمر دارد، دارد چو قمر دو رخ
عنبر ز قمر رسته ،رسته ز قمر عنبر
چشمش ببرد دل ها ،دل ها ببرد چشمش
باور نکند خلق آن،خلق آن نکند باور
حیران شده و عاجز ،عاجز شده و حیران
بنگر ز رخش چون بت،چون بت ز رخش بنگر

دلبر صنمی شیرین،شیرین صنمی دلبر
آذر به دلم بر زد ،بر زد به دلم آذر
عاشق شده ام بر وی،بر وی شده ام عاشق
یکسر دل من او برد ،برد او دل من یکسر
دلبر صنمی شیرین ،شیرین صنمی دلبر
آذر به دلم بر زد ،بر زد به دلم آذر
عاشق شده ام بر وی ،بر وی شده ام عاشق
یکسر دل من او برد،برد او دل من یکسر

نالم ز رخش دایم ،دایم ز رخش نالم
داور ندهد دادم،دادم ندهد داور
مسته صنما چندین ،چندین صنما مسته
می خور به طرب با من با،من به طرب می خور
منت به سرم بر نه ،بر نه به سرم منت
ساغر به کفم بر نه ،بر نه به کفم ساغر
رفته به سفر یارم،یارم به سفر رفته
ایدر چه کنم تنها؟ تنها چه کنم ایدر؟

دلبر صنمی شیرین ،شیرین صنمی دلبر
آذر به دلم بر نه ،بر نه به دلم آذر
عاشق شده ام بر وی ،بر وی شده ام عاشق
یکسر دل من او برد،برد او دل من یکسر
دلبر صنمی شیرین ،شیرین صنمی دلبر
آذر به دلم بر زد ،بر زد به دلم آذر
عاشق شده ام بر وی ،بر وی شده ام عاشق
یکسر دل من او برد،برد او دل من یکسر
--:--
--:--