آهنگ خاطرخواه ایوان بند

خاطرخواه

ایوان بند

من که فرهاد شدم
صید تو صیاد شدم
با تو آزاد شدم
توو هر چی استاد شدم

گیج کارات شدم
اومدی بر پات شدم
خاطرخواهت شدم

حسی که توی دلمه
واسه تو هم محترمه
هر چقدر عاشقت بشم
باز کمه باز کمه

قربون تو برم و بر نگردم
تاج سرم دور سرت بگردم
قربون تو برم و بر نگردم
گشتم و گشتم تو رو پیدا کردم

قربون تو برم و بر نگردم
تاج سرم دور سرت بگردم
قربون تو برم و بر نگردم
گشتم و گشتم تو رو پیدا کردم

اونی که دم به ساعت
پیله شده میخوادم
حق بده بی اجازت
هول شده باشه واست

دلش رو آب میکنه
عشقت رو باد میکنه
حسی که داره به تو رو
عشق حساب میکنه

قربون تو برم و بر نگردم قبول
تاج سرم دور سرت بگردم قبول
قربون تو برم و بر نگردم قبول
تاج سرم دور سرت بگردم قبول

قربون تو برم و بر نگردم
تاج سرم دور سرت بگردم
قربون تو برم و بر نگردم
گشتم و گشتم تو رو پیدا کردم

قربون تو برم و بر نگردم
تاج سرم دور سرت بگردم
قربون تو برم و بر نگردم
گشتم و گشتم تو رو پیدا کردم
--:--
--:--