همایون شجریان به یاد یار

به یاد یار

4 آهنگ 29:59 دقیقه
شروع
اشتراک گذاری
#عنوان
جام غم
09:36
دود عود
06:18
یاد باد
07:17
دلبر عیار
06:48
--:--
--:--